II.Meşrutiyet Dönemi

II.Meşrutiyet Dönemi


II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908)


İttihat ve Terakkiciler’in baskıları sonucu II. Abdülhamit 1908 Reval Görüşmeleri sırasında meşrutiyeti yeniden ilan etmiştir. Türkçülük fikri devlet üzerinde etkili olmaya başlamıştır.
Not : II. Meşrutiyet ile yönetimi fiilen ele geçiren İttihat ve Terakkiciler 1913 Bab-ı Ali baskını ile iktidarı resmen ele geçirmişlerdir. (23 Ocak 1913)Bir takım yeniliklerle yürürlüğe giren Anayasaya göre padişahın meclisi açma, kapatma yetkisi sınırlandırılmış, hükümet meclise karşı sorumlu hale gelmiş, devlet kademelerine gelebilmek için müslüman olma şartı kaldırılmıştır.
 

 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

İttihat ve Terakki yönetiminden memnun olmayanlar ve muhalifler isyan etmişler, Selanik’te oluşturulan Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu gelerek isyanı bastırmıştır.

Not-1 : Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketidir.

Not-2 : II. Abdülhamit isyanla alakalı görülerek meclis kararıyla tahttan indirilmiştir.

Not-3 : Mustafa Kemal bu orduda Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmıştır.

Not-4 : Bu dönemde kız öğrenciler için yüksekokul açıldı.

 

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911 –1912)


Nedenleri :

 * İtalya’nın hammadde ve Pazar arayışı
 * Osmanlı Devleti’nin güçsüz olması
 * Trablusgarp’ın coğrafi konumu
 * İtalya’nın Habeşistan yenilgisinin ezikliğini atmak istemesi
 * Büyük devletlerin desteğini alması

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine karşı karadan ve denizden yardım yapamayan Osmanlı Devleti gönüllü subaylar göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır.

Not : Mustafa Kemal’in ilk askeri başarıları Derne ve Tobruk’ta elde ettiği başarılardır.

İtalya Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Oniki Ada’yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’nı abluka altına almıştır. Özellikle Balkanlar’da savaş çıkma tehlikesi üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kalmış, 1912 Uşi Antlaşması imzalanmıştır.

 

Buna göre ;
 *Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlar’a bırakılacak.
 *Oniki Ada Osmanlı Devleti’ne ait olacak fakat Yunan tehdidine karşı geçici olarak İtalyan    idaresine bırakılacak
 *Trablusgarb dini yönden halifeye bağlı kalacak
 *Kapitülasyonların kaldırılmasında İtalyanlar, Osmanlı’ya yardım edecek.
 *Trablusgarp’ın Duyun-u Umumiye’ye olan borcunu İtalya ödeyecektir.

Not : Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topraklarını da kaybetmiştir. Osmanlı’nın güçsüzlüğü anlaşılmıştır.

 


I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913)


Nedenleri :
* Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının etkisi ile kurulan Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemeleri
* Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp savaşı’yla meşgul olması ve güçsüzlüğünün anlaşılması
* Ruslar’ın takip ettiği Panislavizm politikası
* Avrupa devletlerinin kışkırtmaları
* Osmanlılar’ı Balkanlar’dan atma düşüncesi

Karadağ, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’dan oluşan Balkan ittifakına karşı Osmanlı Devleti mağlup olarak Çatalca’ya kadar çekilmiştir. Rauf Bey, Hamidiye zırhlısı ile başarılı mücadeleler vermişse de Ege adaları Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Sonunda 1913- Londra Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre; Bütün Balkanlar, Edirne dahil Trakya kaybedilmiş, Midye Enez hattı sınır kabul edilmiştir.

Not-1 : Osmanlı Devleti’nin yenilmesinin en önemli sebebi ordunun siyasete karışmasıdır.

Not-2 : Balkanlar’da Osmanlılardan ayrılan en son topluluk olan Arnavutlar da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. (1912)

Not-3 : Batı Trakya Türk azınlık sorunu ortaya çıkmıştır.

 

II. BALKAN SAVAŞI (1913)

I.Balkan Savaşı’nda Osmanlılardan aldıkları toprakları paylaşamayan Balkan devletleri Bulgaristan’a savaş açmıştır. I. Balkan Savaşı’na katılmadığı halde Romanya da (Bulgaristan’ın güçlenmesi işine gelmediği için) savaşa girmiştir. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların bir kısmını olsun geri alabilmek için Bulgaristan’ın karşısında yer almıştır. Bulgaristan bütün cephelerde mağlup olmuş, barış istemiştir.


1913 Bükreş Antlaşması : Osmanlı hariç Balkan devletlerinin kendi aralarında yaptıkları ve Bulgaristan’ın paylaşıldığı bir anlaşmadır.

1913 İstanbul Antlaşması : Osmanlı ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. Edirne geri alınmış Meriç nehri sınır kabul edilmiştir.


1913 Atina Antlaşması : Osmanlı ile Yunanistan arasında imzalanmıştır. Girit, Selanik ve Yanya’nın Yunanistan’a ait olduğu kabul edilmiştir.


1914 İstanbul Antlaşması : Osmanlı ile Sırbistan arasında yapılmıştır. Sadece Müslüman azınlığın durumu görüşülmüştür.

 

Kaynak:Yakup Erinç

Görüntülenme: 167920 kez